Slim en duurzaam
Ongekend flexibel
Gecertificeerde monteurs
Gratis vrijblijvend advies

Leverings- en verkoopvoorwaarden G.P. Kunststofkozijnen

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58193006

1. Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop door G.P. Kunststofkozijnen gedaan aan of aangegaan met derden, voorzover althans G.P. Kunststofkozijnen jegens de wederpartijen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Eventuele toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met deze verkoopvoorwaarden. In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden is het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden bindend. Onder uitvoering van werk wordt hier verstaan fabricage van een zaak volgens specificaties van de opdrachtgever, indien en voor zover deze afwijken van de specificaties van de door G.P. Kunststofkozijnen gefabriceerde en/of verkochte serieproducten, alsmede de verkoop van deze zaak aan de opdrachtgever.

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, etc. G.P. Kunststofkozijnen behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes. Deze stukken blijven G.P. Kunststofkozijnen’s eigendom en mogen zonder G.P. Kunststofkozijnen’s uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan G.P. Kunststofkozijnen wordt gegeven, zal de aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing franco aan G.P. Kunststofkozijnen worden teruggezonden. Tevens heeft G.P. Kunststofkozijnen het recht, indien de opdracht voor uitvoering van het werk niet aan G.P. Kunststofkozijnen wordt gegeven alle kosten, welke G.P. Kunststofkozijnen heeft moeten maken om deze aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen van degene, die om de aanbieding heeft verzocht. De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats exklusief omzetbelasting (tenzij anders vermeld). Gegevens in drukwerken verstrekt door G.P. Kunststofkozijnen zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden G.P. Kunststofkozijnen niet.

3. Verantwoordelijkheid voor ontwerpen

G.P. Kunststofkozijnen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de aanvrager, werk. Koper en/of opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen. In geval van opdracht neemt G.P. Kunststofkozijnen bij ontwerpen, die G.P. Kunststofkozijnen niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zicht voor de juiste montage/assemblage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen, zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk is voorgeschreven. G.P. Kunststofkozijnen aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen, die de koper en/of opdrachtgever zelf ter beschikking stelt.

4. Overeenkomsten

Overeenkomsten tot uitvoering van werk en/0f overeenkomsten van koop of verkoop en aanvulling daarvan worden eerst door schriftelijke bevestiging van G.P. Kunststofkozijnen bindend.

5. Omvang van het werk

In de overeengekomen prijs van uit te voeren werk is niet begrepen (tenzij anders bevestigd):

 • Grond-, hei-, breek-, funderings-, metsel-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk van welke aard dan ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet van de riolering van gas of water of het elektriciteitsnet;
 • De meerdere hulp voor het versjouwen van die delen, die niet door G.P. Kunststofkozijnen zelve te hanteren zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels. In alle gevallen is het werk beperkt tot hetgeen bij de overeenkomsten is omschreven.

6. Levertijd en plaats van levering

Levering geschiedt vanaf werkplaats Eindhoven. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer na orderbevestiging over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen, etc. in het bezit zijn van G.P. Kunststofkozijnen.

De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat G.P. Kunststofkozijnen kan blijven doorwerken als ten tijde van de aanbieding en de nodige materialen G.P. Kunststofkozijnen tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op de schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen. Wanneer de goederen na het verstrijken de leveringstermijn door de koper en/of opdrachtgever niet zijn afgenomen, staande goederen ter beschikking en opgeslagen voor zijn rekening en zijn risico. Indien, in het geval van uitvoering van een werk, enig onderdeel buiten de schuld van G.P. Kunststofkozijnen net tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk geleverd kan worden, zal de levering van het werk toch kunnen geschieden. Hiermede zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening kunnen worden gehouden.

7. Wijzigingen van het uit te voeren werk

Alle wijzigingen in het uit te voeren werk, hetzij door bijzondere opdracht van de koper en/of opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan als meerwerk beschouwd te worden en voorzover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk. Meer-of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend met de betaling van de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.

8. Transportrisico

Alle goederen materialen reizen vanaf het ogenblijk van afzending voor risico van de koper en/of opdrachtgever. Ook indien franco levering is overeengekomen, is de koper en/of opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (zoals transport, brand- en waterschade, diefstal of verduistering ) tijdens het vervoer door de goederen en materialen geleden. De koper en/of opdrachtgever wordt geadviseerd zich tegen transportrisico behoorlijk te verzekeren.

9. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

Indien tijden de uitvoering van een werk blijkt dat uitvoering ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opdracht onmogelijk is, dan heeft G.P. Kunststofkozijnen het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt. Dit behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De uit de wijziging van de opdracht voortvloeiende meerdere of mindere kosten zullen worden verrekend tussen partijen. Indien uitvoering blijvend onmogelijk is als gevolg van overmacht zal aan G.P. Kunststofkozijnen vergoeding voor reeds verrichte, doch onnut gebleken werkzaamheden en leveringen worden gedaan. De verrekening zal in deze gevallen plaatsvinden binnen 4 weken na het ogenblik waarop vaststond dat het werk niet verder zou worden uitgevoerd of dat de vordering tot wijziging van de opdracht bij de opdrachtgever of koper door G.P. Kunststofkozijnen werd ingediend. Als overmacht wordt ondermeer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproes, zo hier te landen als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar te landen of in andere

landen , verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmee verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden, etc. gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan koper en/of opdrachtgever, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerking waarbij G.P. Kunststofkozijnen is aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in vervoermiddelen, niet of tijdige levering van goederen door leveranciers in het buitenland, stagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten de controle of zeggenschap van G.P. Kunststofkozijnen vallen.

10. Aansprakelijkheid

 1. Voor alle directe schade van koper en/of opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet-tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van G.P. Kunststofkozijnen beperkt tot het bedrag waarvoor G.P. Kunststofkozijnen zich met betrekking tot de niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien G.P. Kunststofkozijnen geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag waarvoor opdrachtnemer met een onderneming als onderhavige G.P. Kunststofkozijnen zich pleegt te verzekeren.
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van koper en/of opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door G.P. Kunststofkozijnen, is deze nimmer aansprakelijk.
 3. G.P. Kunststofkozijnen heeft ten allen tijden het recht, indien er voor zover mogelijk, de schade van koper en/of opdrachtgever ongedaan te maken.

11. Garantie

Op alle leveranties zijn de aangehechte garantiebepalingen van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12. Niet afgehaalde reparatiegoederen

Wanneer door G.P. Kunststofkozijnen herstelde goederen door een opdrachtgever, nadat hij kennis heeft genomen van het herstel, niet binnen een maand worden geaccepteerd door gelijktijdige betaling van de op dit herstel betrekking hebbende rekening, heeft G.P. Kunststofkozijnen het recht die goederen in het openbaar te doen verkopen, onder verplichtingen de opbrengst daarvan, na aftrek van het G.P. Kunststofkozijnen toekomende terzake van de reparatienota en bewaarloon uit te keren aan de opdrachtgever.

13. Betalingscondities

Voor zover geen schriftelijke betalingsovereenkomst is afgesproken, is het bedrag direct opvorderbaar bij goederenafgifte.

 1. De betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of uit te voeren werk. Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities;
 • levering handelsgoederen contant;
 • opgedragen werkzaamheden op maandrekening te betalen binnen 30 dagen na uitvoering;
 • bij grotere objecten en uitvoering van het werk; 40% van de overeengekomen prijs bij bestelling, 50% van de overeengekomen prijs bij aanvoering materialen op het werk; 10% van de overeengekomen prijs bij oplevering.
 • onkosten voor rekening van G.P. Kunststofkozijnen voorgeschoten door koper en/of opdrachtgever, worden verrekend bij betaling van de laatste termijn.
 • Wanneer door G.P. Kunststofkozijnen ten aanzien van bepaalde geleverde goederen of verrichte werkzaamheden betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in een aantal termijnen uitsluitend op de datum van levering of facturering wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag van de vergoeding tegelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn.
 1. G.P. Kunststofkozijnen is altijd gerechtigd alvorens te leveren c.q. met met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan voldoende zekerheid voor de nakoming van betalingsverplichtingen van de koper en/of opdrachtgever te verlangen dit ter beoordeling

Van G.P. Kunststofkozijnen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet is bedongen. Weigering van de koper en/of opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft G.P. Kunststofkozijnen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn rechten op vergoeding van onkosten en winstderving.

 1. voorschriften, van welke autoriteit ook, die het gebruik van de te leveren of reeds geleverde goederen verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de koper en/of opdrachtgever.
 2. de vordering toto betaling van de gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stopte betaling van koper en/of opdrachtgever en indien:
 • de koper en/of opdrachtgever in staat van faillissement geraakt;
 • de koper en/of opdrachtgever surseance van betaling vraagt;
 • onder curatelenstelling van de koper en/of opdrachtgever is aangevraagd;
 • er enig beslag op de goederen of vorderingen van de koper en/of opdrachtgever wordt gelegd;
 • de koper en/of opdrachtgever overlijdt;
 • de koper en/of opdrachtgever in liquidatie treedt;
 • de koper en/of opdrachtgever wordt ontbonden.
 1. wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 1  maand na de datum van verzending van die rekening is G.P. Kunststofkozijnen gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan koper en/of opdrachtgever een vergoeding wegen renteverlies te berekenen ter grootte van de wettelijke rente waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand. G.P. Kunststofkozijnen is voorts gerechtigd naast de koopsom en de rente van de koper en/of opdrachtgever betaling te vorderen van alle door niet-betaling veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn door koper en/of opdrachtgever verschuldigd in die gevallen, waarin G.P. Kunststofkozijnen zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,– Uit het enkele feit dat G.P. Kunststofkozijnen zicht verzekerd heeft van de hulp van een derde, blijkt de grootte van een de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien G.P. Kunststofkozijnen het faillissement van de koper en/of opdrachtgever aanvraagt, is deze buiten de koopsom en de rente en de daarop drukkende buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van faillissementsaanvragen verschuldigd.

14. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de koper en/of opdrachtgever geen volledige betaling terzake van een overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de uitvoering van het werk of de koop en verkoop der goederen verschuldigd aan G.P. Kunststofkozijnen heeft verricht, blijven de geleverde goederen voor rekening en risico van de koper en/of opdrachtgever en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt eigendom van G.P. Kunststofkozijnen. Het is de koper niet toegestaan deze goederen aan derden te vervreemden, te verpanden of anderszins toto zekerheid te stellen. In geval de koper en/of opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst jegens G.P. Kunststofkozijnen niet nakomt, is G.P. Kunststofkozijnen zonder ingebrekestelling, gerechtigd deze goederen, verwerkt of onverwerkt, terg te nemen. In dat geval is de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden.

Dit laat onverlet het recht van G.P. Kunststofkozijnen om vergoeding van schade,gederfde winst en intrest te vorderen.

15. Reclame

Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien zij worden ontvangen binnen 8 dagen na de dag van levering. Reclames met betrekking tot de voortgang of de duur van de werkzaamheden kunnen slechts in behandeling worden genomen indien deze worden ontvangen voor het moment van levering. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper en/of opdrachtgever niet op.

16. Ontbinding

De annulering door de koper en/of opdrachtgever is slechts mogelijk indien G.P. Kunststofkozijnen daarin toestemt. Wanneer G.P. Kunststofkozijnen toestemt in annulering is koper en/of opdrachtgever aan G.P. Kunststofkozijnen een vergoeding van 20% van de aanneemsom/koopsom verschuldigd, tenzij de gemaakte kosten plus winstderving het op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan, in welk geval een hoger percentage dient te worden overeengekomen. In geval van annuleringkan koper en/of opdrachtgever geen aanspraak maken op hetgeen reeds door G.P. Kunststofkozijnen is gepresteerd.

17. Geschillen

op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen, alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van het werk of van koop en verkoop zijn onderworpen aan het oordeel van de rechter, die bevoegd is in het arrondissement waarin G.P. Kunststofkozijnen gevestigd is, tenzij de kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is.

Garantiebepalingen

Artikel 1:

de deugdelijkheid van de geleverde goederen wordt bij normaal gebruik en onderhoud, volgend de op de datum van de aanbieding geldende VKG kwaliteitsvoorschriften en adviezen voor kunststof gevelelementen en de VKG kwaliteitseisen en adviezen voor demontage van kunststof gevelelementen, gewaarborgd voor, indien niet schriftelijk anders overeengekomen een termijn van 10 jaar te rekenen vanaf de dag van levering, met dien verstande dat door G.P. Kunststofkozijnen in ieder geval op hang-en sluitwerk, ventilatieschuiven e.d., oppervlaktebehandelingen, glas en zonweringen niet meer garantie wordt gegeven dan aan G.P. Kunststofkozijnen door zijn leverancier wordt gegeven en dat dit eveneens geldt met betrekking tot andere van derden betrokken goederen en/of diensten, mits G.P. Kunststofkozijnen zulks met de koper en/of opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 2:

buiten de garantie vallen:

 • kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid
 • beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik ondeugdelijke bouwmaterialen.
 • beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege G.P. Kunststofkozijnen aan het geleverde zijn uitgevoerd.
 • beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende verandering in het milieu
 • goederen, materialen,werkwijzen en constructies, welke afwijken van de in artikel i genoemde voorschriften, adviezen en eisen, voor zover op uitdrukkelijke instructie van koper en/of opdrachtgever toegepast, alsmede door of namens de koper en/of opdrachtgever aangeleverde materialen.

Artikel 3:

de garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel ter keuzen van G.P. kunststofkozijnen hetgeen door de koper en/of opdrachtgever als ondeugdelijke in de zin van kwaliteitseisen wordt aangetoond, met dien verstande evenwel dat deze werkzaamheden voor rekening van G.P. Kunststofkozijnen komen ten hoogte het factuurbedrag (exklusief BTW) voor het betreffende deel van de levering, exklusief glas, zonwering en de onder 2 laatste bedoelde goederen en materialen. Niet voor rekening van G.P. Kunststofkozijnen komen de kosten van transport en van montage en demontage.

Artikel 4:

gebreken, terzake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk aan G.P. Kunststofkozijnen te worden gemeld. G.P. Kunststofkozijnen is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen.De koper en/of opdrachtgever zal G.P. Kunststofkozijnen hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in ruime gelegenheid stellen en verder aan G.P. Kunststofkozijnen het gebruik van aanwezige energiebronnen, hijs-, hef- en transportwerktuigen, steigers, glazenwas-installaties, ed eveneens zonder kostenberekening toestaan.

Artikel 5:

indien koper en/of opdrachtgever ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen zijn eigendom.

Artikel 6:

door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd

Artikel 7:

de garantie vervalt indien koper en/of opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van G.P. Kunststofkozijnen reparaties aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten.

Artikel 8:

het beweerdelijke niet nakomen door G.P. Kunststofkozijnen van zijn garantiebepalingen ontslaat de koper en/of opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met G.P. Kunststofkozijnen gesloten overeenkomst.

Artikel 9:

indien de koper en/of opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met G.P. Kunststofkozijnen gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is G.P. Kunststofkozijnen niet de enige garantie gehouden.

Artikel 10:

de aansprakelijkheid van G.P. Kunststofkozijnen zal beperkt zijn tot nakoming van de onderhavige garantieverklaring. Behoudens de werking van de onderhavige garantie is alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, inklusief gevolgschade, uitgesloten.

Artikel 11:

teneinde eventuele schade zoveel mogelijk te beperken, is de begunstigde verplicht om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na het constateren van de gebreken, hiervan melding te doen bij de garantieverstrekker.